po

Personální odbor

Mzdy, statistiky, analýzy, bezpečnost

Základní informace

Personální odbor je útvar rektorátu zařazený v úseku kvestora. Zajišťuje personální a mzdové náležitosti zaměstnanců ZČU v Plzni a zpracovává potřebné statistiky a analýzy z personální, mzdové a sociální oblasti. Odbor spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a Úřadem práce, v rámci ZČU pak při aplikaci obecných pracovněprávních, mzdových, daňových a sociálních předpisů spolupracuje s fakultami a ostatními součástmi. Nedílnou součástí je i spolupráce s příslušným odborovým orgánem a zajištění úkolů, které v personální, mzdové a sociální oblasti vyplývají z kolektivní smlouvy.

Odbor se organizačně člení na personální oddělení, oddělení práce a mzdy, oddělení bezpečnosti práce a zvláštních úkolů a bytové a sociální oddělení. Od 1. června 2005 je součástí Personálního odboru také bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Hlavním cílem a úkolem při jejím zajišťování je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zaměstnanců ZČU při práci.