Působnost

Personální oddělení

 • uzavírání pracovních smluv (vyhotovení pracovní smlouvy a mzdového výměru)
 • dohody o změnách pracovních smluv
 • platové úpravy ve spojení se změnou pracovní smlouvy
 • vyřizování agendy ohledně rozvázání pracovních poměrů
 • sledování doby určité pracovních poměrů zaměstnanců
 • zpracování dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti
 • kompletace předané docházky z pracovišť a její předání do archivu
 • vedení osobních spisů zaměstnanců a jejich archivace
 • metodická pomoc při řešení dělených tarifů
 • zajištění konkurzního řízení
 • informace k sepsání žádosti o důchod
 • evidence osob se zdravotním postižením
 • zaměstnávání cizinců
 • statistiky
 • jubilea

Oddělení práce a mzdy

 • kompletní zpracování mezd
 • dovolená - zadávaní, kontrola čerpání
 • pracovní neschopnost
 • pracovní úrazy
 • mateřská dovolená, rodičovská dovolená
 • exekuce
 • pohledávky
 • odměny, jubilea
 • smluvní mzdy
 • neplacené volno
 • naturální požitky
 • dohody - kontrola, vyúčtování, evidence
 • přesčasové hodiny
 • daňová agenda - měsíční, roční zúčtování daní
 • OSSZ -podklady pro nemocenské dávky, evidence zaměstnanců, elektronický přenos ELDP
 • mzdové listy
 • potvrzování příjmů
 • výplaty předem
 • zdravotní pojišťovny - měsíční změny, hlášení, agenda cizinců
 • změny zákl. mezd
 • přeúčtování mezd - měsíční, roční
 • statistiky - výkazy měsíční, kvartální, pololetní, roční, podklady pro výroční zprávy
 • cestovné - přenos z EO, kontrola
 • stravné - přenos, pořízení, kontrola
 • nastavení kalendářů v Magionu a jejich sledování
 • osobní konzultace se zaměstnanci
 • agenda - projekty (potvrzení, sestavy aj.)

Oddělení bezpečnosti práce a zvláštních úkolů

 • organizace a zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 • evidence pracovních úrazů včetně úrazů studentů
 • zajištění pojištění zaměstnanců
 • kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a plnění úkolů BOZP
 • zajišťování agendy razítek
 • zabezpečení úkolů v oblasti civilní ochrany a obrany

Bytové a sociální oddělení

 • evidence a přidělování služebních bytů
 • nájemní smlouvy
 • pořadník - přehled žadatelů
 • stravování
 • závodní preventivní péče
 • Kolektivní smlouva