Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627

Doba trvání projektu: 01.03.2020 - 31.12.2022

V závislosti na probíhajících změnách ekonomického a sociálního prostředí ČR je třeba zvýšit odborné kompetence zaměstnanců univerzity (akademických i neakademických) tak, aby mohli čelit novým výzvám a aktivně přispívat k jejich řešení. I přes dosavadní úspěšné aktivity v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů spatřujeme významný deficit ZČU, ve srovnání s ostatními univerzitami obdobné velikosti, v oblasti mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce a podpory otevřeného přístupu k informacím ve všech úrovních společnosti. Ze strategického hlediska klademe důraz i na přípravu a implementaci strategie dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 02_18_054 pro Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II.

logo-msmt-eu

V rámci projektu „Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627) vznikly čtyři strategie, které se zaměřují na spolupráci s aplikační sférou, nakládání s duševním vlastnictví, otevřený přístup k vědeckým informacím a udržitelný rozvoj. Cílem těchto strategií bylo popsat současný stav a navrhnout v daných oblastech nové přístupy, které pomohou zefektivnit procesy na ZČU.