Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Program je přístupný všem uchazečům, kteří splňují podmínky programu. Uchazečem, resp. příjemcem podpory z Programu na projekt podle zákona č. 130/2002 Sb. a Rámce, i spoluuchazečem (resp. dalším účastníkem) projektu mohou být výlučně výzkumné organizace – právnické osoby, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce a které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími účastníky, také výzkumnými organizacemi. Program vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky.

Hlavním cílem Programu je zaměřit výzkum v oblasti národní a kulturní identity a umění.

Vyhlašování/výzvy: průběžně na webu mkcr.cz

Pro rok 2023 nebude vyhlášena veřejná soutěž.

Česká knihovna

Česká knihovna je projekt Ministerstva kultury podporující nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, vědy o literatuře pro veřejné profesionální a vybrané vysokoškolské knihovny.

Tento program je určen pouze knihovnám zaregistrovaným v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury dle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon). Projekt není určen pro pracoviště, která jsou pouze organizační složkou knihovny, jako jsou pobočky, oddělení apod.

Vyhlašování/výzvy: 1 x ročně (květen) na webu mzk.cz

Programy VISK a Knihovna 21. století (Veřejné informační služby knihoven)

Výběrová dotační řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR, VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, VISK 4 – Národní program ochrany knihovních fondů, VISK 5 – RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 – Kramerius, VISK 8 – Informační zdroje, VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR.

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně 

Projekty jsou určeny pouze pro Univerzitní knihovnu (UK).