Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

OP JAK  - jeho struktura reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027 a zkušenosti z předchozích operačních programů v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celková alokace OP JAK (2021-2027) činí 90 mld. Kč.

Priority OP JAK:

Priorita 1 -  Výzkum a vývoj (zaměřena na cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace);

  • posílení strategické inteligence a kompetencí pro řízení politiky VaVaI a podpory inovačních ekosystémů na národní a regionální úrovní;
  • posílení internacionalizace a rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací, posílení špičkových výzkumných týmů;
  • posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, posílení aplikovatelnosti výsledků VaVaI a posílení orientace výzkumu ve výzkumných organizacích do oblasti s vysokým potenciálem aplikovatelnosti v praxi.

Priorita 2 - Vzdělávání (zaměřena na cíl politiky 4 – Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv);

  • modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy;
  • zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje;
  • zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovnosti a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání.

Vyhlašování/výzvy: dle Harmonogramu výzev