rek1

Rektorát ZČU

Rektorát je základní organizační a servisní jednotkou univerzity. Zabývá se výkonem odborných činností na celouniverzitní úrovni a odpovídá za jejich správnost, účinnost a soulad s právními předpisy.

Rektorát se člení na útvary, odbory, oddělení a referáty. V čele útvaru stojí prorektor zodpovědný za danou agendu, odbory a oddělení řídí jejich vedoucí.

Jednotlivá pracoviště rektorátu vykonávají organizační, koordinační, konzultačně-poradní, evidenční a kontrolní činnost v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, právní, vnějších a zahraničních vztahů včetně vnitřní správy. Rektorát tedy zabezpečuje po stránce materiální a administrativní činnost univerzity.