Horizont Evropa (HEU) / Horizont 2020 (H2020)

Strategie a plán EU na podporu vědu a výzkumu je součástí tzv. rámcových programů (FP – framework programme) pro vědu a inovace, které jsou přijímány vždy na sedmileté programovací období. V rámci dané struktury a rozpočtu jsou potom každoročně vypisovány a aktualizovány pracovní programy v jednotlivých sekcích rámcového programu. Aktualizované verze pracovních programů jednotlivých sekcí rámcového programu jsou zveřejňovány obvykle v červenci a obsahují plné znění výzev, které budou otevřeny pro následující rok.

Horizont Evropa je novým rámcovým programem Evropské komise (EK) zaměřeným na výzkum a inovace. Program navazuje na předchozí rámcový program Horizont 2020 (H2020) a poběží od roku 2021 do roku 2027, časově se tedy bude v prvních letech překrývat s ještě řešenými projekty H2020. Jedná se o již 9. rámcový program v pořadí se zatím nejambicióznějším návrhem rozpočtu 100 mld. eur.

RP Horizont Evropa si klade tři základní cíle: (1) posílení Evropského výzkumného prostoru (ERA) a potažmo i evropských výzkumných a technologických základen, (2) oživení evropských inovačních kapacit, konkurenceschopnosti a pracovního trhu a také (3) zaměření na priority občanů EU a podporu evropských hodnot.

Struktura RP Horizont Evropa

Horizont Evr

S ohledem na kontinuitu s předchozím programem H2020 zůstává zachována třípilířová struktura, dochází však k dílčím změnám. První pilíř se bude i nadále věnovat excelentní vědě, jmenovitě projektům Evropské rady pro výzkum (ERC) a akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Výzkumné infrastruktury také zůstávají součástí tohoto pilíře.

Druhý pilíř se zaměří na globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu (při-čemž druhý pilíř v programu H2020 se věnoval pouze průmyslu a inovacím). Tento pilíř kromě Společného výzkumného střediska (JRC) sdružuje šest širokých tematických klastrů, které reprezentují oblasti globálních výzev. Jedná se o klastry:

  • Zdraví
  • Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
  • Civilní bezpečnost pro společnost
  • Digitalizace, průmysl a vesmír
  • Klima, energetika a doprava
  • Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

Třetí pilíř se bude věnovat konceptu inovativní Evropy. Do tohoto pilíře patří Evropská rada pro inovace (EIC), jejíž pilotní projekty Akcelerátoru jsou známé již z H2020. Dále se sem řadí také Evropský inovační a technologický institut (EIT) a téma evropských inovačních ekosystémů.

Důležitým akcentem pro Českou republiku by měly být projekty, které budou součástí sekce rozšiřování účasti a posílení ERA. EK chápe rozšiřování účasti jakožto příležitost pro státy EU-13, aby se mohly co nejvíce zapojit do projektů RP Horizont Evropa, a upevnit tím svoji pozici v ERA.