INTERREG VI-C, Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Program Evropské komise pro období 2021 – 2027 podporující meziregionální spolupráci.

Cílem programu je zlepšit implementaci regionálních rozvojových politik, včetně programů Investice pro růst a zaměstnanost.

Umožní projektům realizovat aktivity zaměřené na posilování institucionální kapacity a výměnu dobrých praxí mezi subjekty zapojených do realizace regionální politiky, ve všech oblastech odpovídajících tematickému zaměření kohezní politiky.

Jedná se o „měkké“ projekty zaměřené na posilování kapacit, výměnu zkušeností, přenos dobrých praxí a inovativních řešení. Typickými aktivitami jsou konference, workshopy, příprava strategií, akčních plánů a postupů, doporučení studijní návštěvy, školení, pilotní investice. 

  • Dotační území: celá EU plus Švýcarsko a Norsko
  • Projekty zpravidla na 4 roky.
  • Princip leadpartnera a zpětného proplacení uhrazených uznatelných nákladů.
  • Výše dotace: 80% z SFEU plus 10% z MMR ČR. Spolufinancování ze zdrojů ZČU ve výši 10%.
  • Žadatelé: veřejné i soukromé instituce. Více než ½ partnerů MUSÍ BÝT ze segmentu veřejné správy!
  • Oficiální úřední jazyk: angličtina
  • Deadline pro podávání žádostí: termíny k nalezení zde

PRAKTICKÉ INFORMACE/TIPY

Využití na ZČU: Doposud nulové, a i do budoucna zcela minimální – více než ½ partnerů musí být z řad veřejné správy (obce, kraje, ministerstva) – prakticky nereálné projednat v době otevřené výzvy jakýkoliv projekt a získat souhlas veřejnosprávního subjektu.

Podobné dotační programy: INTERREG CENTRAL EUROPE, INTEEREG DANUBE, ČESKO – BAVORSKO 2021-2027, INTERREG ČESKO – SASKO 2021-2027, ČBVA/BTHA, ČNFB