Integrovaný regionální operační program (IROP)

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Část pracovníků, která má IROP na starosti, se označuje jako Řídicí orgán IROP. Ten vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekt, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je. Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) provádí hodnocení projektů a jejich výběr ke schválení. Regionální pracoviště Centra jsou v každém krajském městě a je možné zde konzultovat projektové záměry do IROP. Pracovníci Centra také dohlížejí na realizací podpořených projektů a kontrolují zprávy o realizaci projektů.

IROP podporuje 10 oblastí, tzv. specifických cílů:

eGovernment a kybernetická bezpečnost

Cílem této oblasti je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami.

Integrovaný záchranný systém

Cílem této oblasti je posílení systému ochrany obyvatelstva, který bude schopen adekvátně reagovat na existující i nově poznané hrozby a změny klimatu. 

Zelená infrastruktura měst a obcí

Cílem této oblasti je budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel.

Silnice II. třídy

Cílem této oblasti je zlepšit silniční napojení regionů na nadřazenou transevropskou dopravní síť, odstranit regionální rozdíly v přístupnosti, zlepšit dostupnost center, a tím zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky, snížit energetickou náročnost dopravy a emise skleníkových plynů i dalších znečišťujících látek.

Vzdělávací infrastruktura

Cílem této oblasti je podpora regionálního školství, zejména rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky nebo práci s digitálními technologiemi. 

Sociální infrastruktura

Cílem této oblasti je zajištění vyšší dostupnosti a kvality služeb vedoucí k sociální inkluzi, podpora vzniku bytů určených pro sociální bydlení a dokončení deinstitucionalizace sociálních služeb.

Infrastruktura ve zdravotnictví

Cílem této oblasti je zlepšit kvalitu a zvýšit dostupnost zdravotních služeb, integrované, dlouhodobé a následné péče vč. paliativní a hospicové.

Kulturní dědictví a cestovní ruch

Cílem této oblasti je zachování hodnot kulturního dědictví v ČR a zvýšení zájmu o něj, zlepšení stavu památek a muzeí, rozvoj edukačních aktivit v oblasti kulturního dědictví a rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

Čistá a aktivní mobilita

Cílem této oblasti je zavést inteligentní, propojenější a čistější systémy dopravy, zatraktivněním veřejné osobní dopravy a zlepšením podmínek pro aktivní mobilitu. A dále motivovat veřejnost k přesunu z individuální automobilové dopravy na dopravu.

Vyhlašování/výzvy: dle Harmonogramu