národní spolupráce

Společné programování „Kulturní dědictví a globální změny“ (JPICH)

Společné programování je dobrovolné partnerství členských států EU a asociovaných zemí, jehož cílem je definovat a provádět společný strategický výzkum a vývoj v oblastech tzv. „velkých společenských výzev“ („Grand Societal Challenges“). Hlavním cílem Společného programování je koordinace existujících národních programů výzkumu a vývoje nebo vytvoření nových programů, společných pro všechny zúčastněné země, v jejichž rámci bude možné sdílet poznatky a zkušenosti a účinně koordinovat využití národních prostředků podpory. Společné programování je jednou z iniciativ k naplnění konceptu Evropského výzkumného prostoru a zahrnuje výzkum a vývoj jak základní, tak aplikovaný.

Kulturní dědictví a globální změny (JPICH): Kulturní dědictví je základní složkou individuální i kolektivní identity, hmotné i nehmotné. Sbližuje společnosti tím, že odráží a utváří společné hodnoty, přesvědčení, tradice a způsoby života. Individuálně umožňuje lidem definovat pocit identity a sounáležitosti. Kulturní dědictví se skládá z hmotného, nehmotného, kulturního, digitálního a přírodního. JPI CH zaměřuje na pět hlavních cílů:

  1. Zlepšit koordinaci výzkumu kulturního dědictví na úrovni EU určením krátkodobých a dlouhodobých potřeb a priorit.
  2. Soustředit a zvýšit lidské, materiální a finanční zdroje přidělené na výzkum kulturního dědictví na evropské úrovni.
  3. Podporovat společné a multidisciplinární přístupy k výzkumu kulturního dědictví a zlepšovat znalosti.
  4. Zvýšit povědomí občanů, tvůrců politik a zúčastněných stran.
  5. Vybudovat Evropský výzkumný prostor (ERA) pro výzkum kulturního dědictví a přenést jej na mezinárodní úroveň.

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně na webu MŠMT - kulturní dědictví.

Nadaná mládež

Nadaný žák je jedinec, který prokázal v určitém oboru větší znalosti a schopnosti než jeho vrstevníci. Talentovaný žák se projevuje tím, že své nadání prohlubuje samostatnými aktivitami (pracovitost, schopnost mimořádně se soustředit a rozvoj svého nadání).

Mezi důležité motivační nástroje pro rozvoj mimořádně nadaných žáků patří:

- nadaný žák může bez absolvování předchozího ročníku být přeřazen do vyššího ročníku,

- žákům s mimořádným nadáním jsou vytvářeny individuální vzdělávací plány.

 

Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Výzva podporuje aktivity v oblasti vzdělávání, rozvoje vědomostí a dovedností žáků v zájmovém a neformálním vzdělávání. Výzva je primárně zaměřena na podporu nadaných žáků základních a středních škol (zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení) včetně nadaných žáků cizinců. Záměrem je podpora rozvoje nadání žáků a jejich kompetencí potřebných v kontextu technologického pokroku a současných trendů v oblastech digitalizace, automatizace a robotizace tak, jak tyto proměny a nové nároky na vzdělávací systém reflektuje Strategie 2030+. Obsah aktivit přesahuje rámec příslušného stupně vzdělávání žáka a je zaměřen zejména na přírodovědné a technické obory.

Cílem je:

  1. podpořit vznik nových zájmových a neformálních vzdělávacích aktivit s vysokou odbornou úrovní zacílených na rozvoj nových metod a forem vzdělávání a reagujících na aktuální vývoj technologií, včetně možnosti jejich uplatnění v distančním vzdělávání, které budou připravovat budoucí pracovníky pro zvládnutí nových technologií,
  2. posilovat zájem a motivaci žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů,
  3. propojovat vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech zejména v technických a přírodovědných oborech a vytvořit předpoklady pro přípravu dostatečného počtu špičkových odborníků v preferovaných oborech,
  4. propojovat nabídku aktivit pro nadané žáky s činností krajských sítí podpory nadání1 tím, že se zvýší nabídka pro nadané žáky v krajích.

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně (listopad–prosinec) na webu MŠMT-mládež.

UNIS na podporu studentů s mimořádnou sportovní výkonností pro veřejné vysoké školy

Cílem je vytvořit na veřejných vysokých školách (dále také „VVŠ“) takové podmínky, aby úspěšní a nadějní sportovci s mimořádnou sportovní výkonností mohli studovat a skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a účast na soutěžích. Výzva je určena na koordinaci a servisní podporu vybraných studentů s mimořádnou sportovní výkonností při studiu VVŠ, organizační zajištění rozvoje a podporu vysokoškolského sportu na VVŠ.

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně (říjen-listopad) na webu MŠMT-sport.

Mezinárodní spolupráce

INTER-EXCELLENCE II

Program je orientován na podporu iniciace a dalšího rozvoje mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji a integraci České republiky do evropských i světových výzkumných struktur. Zprostředkuje českým pracovištím účast v projektech evropské spolupráce a bilaterální spolupráce se zeměmi mimo Evropskou unii. Vytvoří českým výzkumným týmům podmínky pro zpřístupnění mezinárodních výsledků, poznatků a dovedností a umožní jim podílet se na jejich tvorbě a využití.

Program v plné míře nahrazuje některé samostatné programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (tj. programy COST CZ, EUPRO II, EUREKA CZ, INGO II, KONTAKT II a GESHER / MOST), jejichž platnost vypršela v letech 2016-2017. Nově schválený program INTER-EXCELLENCE plynule navázal na tyto programy a potrvá od roku 2016 do roku 2024, čímž zajistí kontinuitu poskytování finanční podpory.

Tyto programy jsou programy mezinárodní spolupráce ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „VaVaI“) podle § 2 odst. 2 písm. h) Zákona, vyhlašovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a jsou zaměřeny na:

Podprogram INTER-COST podpora mnohostranné spolupráce členských zemí COST v projektech převážně základního výzkumu (dvoukolová soutěž)

Podprogram INTER-ACTION podpora individuálních projektů mezinárodní dvoustranné spolupráce. Formálním podkladem pro navázání spolupráce je naplňování specifické mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci nebo mezivládní dohody, která zahrnuje mimo jiné také část o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje (země mimo EU)

Podprogram INTER-EUREKA podpora projektů, které získaly statut EUREKA v rámci mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu

 

Vyhlašování/výzvy: průběžné vyhlašování MŠMT - Aktuality k programu INTER-EXCELENCE II.

MOBILITY

Poskytovatelem podpory z aktivity MOBILITY je MŠMT.

Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Výzkumné projekty podporované v rámci aktivity MOBILITY jsou zpravidla dvouleté, přičemž česká strana prosazuje zásadu, aby se poskytnutí institucionální podpory projektům řešitelských týmů o témže personálním složení neopakovalo více než třikrát. Šestileté období je v tomto ohledu považováno za dostatečnou dobu pro navázání kontaktů mezi partnerskými institucemi a rozvoj jejich spolupráce za účelem vytvoření společného výzkumného týmu a přípravy projektu určeného k podpoře z jiných zdrojů financování.

V současnosti je v rámci aktivity MOBILITY rozvíjena spolupráce se státy: Argentina, Francie, Německo, Polsko, Rakousko a Slovensko.

Vyhlašování/výzvy: průběžné vyhlašování MŠMT - Mobility.

Česko-Japonská spolupráce

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy informuje o vyhlášení výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG CONCERT Japan) na téma na základě „Memoranda o spolupráci – EIG CONCERT Japan“. Cílem Memoranda je posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi a Japonskem ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a potřeb a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev.

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně MŠMT - Česko-japonská spolupráce.