Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

 • Priorita: A – Prevence kriminality
 • Priorita: B – Zvyšování zdravotní gramotnosti 
 • Priorita: C – Zlepšení kvality života lidí s psychiatrickým onemocněním 
 • Priorita: D – Zlepšení kvality života lidí s neurodegenerativním onemocněním
 • Priorita: E – Podpora kvality života pacientů s chronickými a nevyléčitelnými chorobami 
 • Priorita: F – Podpora advokační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a chronickým či jiným vážným onemocněním

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně (srpen)

Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

 • Priorita: A – Vznik dobrovolnických center a rozvoj dobrovolnických aktivit v zařízeních zdravotnických služeb
 • Priorita: B – Zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním postižením respektováním specifických potřeb osob se smyslovým či mentálním postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti
 • Priorita: C – Vznik informačních materiálů, podpora vzdělávacích aktivit (včetně docházkových akcí – kurzů a výcviků) a osvětové činnosti v oblasti problematiky zdravotního postižení a chronického onemocnění
 • Priorita: D – Podpora center rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se zdravotním postižením (nevztahuje se na hiporehabilitace)
 • Priorita: E – Podpora tuzemských rehabilitačních a edukačních pobytů

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně (srpen)

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030

Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém i dlouhodobém horizontu ke zlepšování zdraví české populace a pokračovat v zabezpečení aktuálních potřeb ve zdravotnictví v České republice. V rámci podpořených projektů bude dosaženo nových poznatků, které přispějí ke zlepšení klinických postupů v diagnostice, léčbě a prevenci při řešení nejčastějších, ale i vzácných nebo zcela nových onemocnění. Cílem Programu je také přispět k tomu, aby úroveň zdravotnického výzkumu v České republice byla srovnatelná s vyspělými státy Evropské unie.

Program má tři hlavní oblasti: Vznik a rozvoj chorob; Nové diagnostické a terapeutické metody a Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob, které se dále dělí na 21 podoblastí a 43 dílčích cílů. Specifické cíle charakterizují jednotlivé podoblasti.

V rámci Programu jsou naplánovány celkem 4 veřejné soutěže s tím, že první soutěž bude vyhlášena již v roce 2019 se zahájením poskytování podpory v roce 2020. Celkové výdaje za dobu trvání Programu v letech 2020 až 2026 se předpokládají ve výši 6 050 mil. Kč, z toho 5 500 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace, přičemž financování Programu bude realizováno podle možností státního rozpočtu.

Program je členěn na dva podprogramy, kdy kritériem pro rozdělení je věk řešitelů. Podprogram 2 je zaměřen na podporu mladých výzkumníků do 35 let. Bližší podmínky k oběma podprogramům budou uvedeny v zadávacích dokumentacích k jednotlivým veřejným soutěžím.

Vyhlašování/výzvy: dle harmonogramu na webu azvcr.cz