Program ZEMĚ II (QL), MZE ČR

Program na podporu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2024 - 2032

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

Program ZEMĚ II je zaměřen na naplňování a řešení řady cílů a opatření stanovených klíčovými strategickými dokumenty pro oblast VaVaI, vč. jejich v budoucnu aktualizovaných podob.
Program vychází z Koncepce VaVaI MZe 2023+, je jedním z hlavních nástrojů realizace
Koncepce VaVaI MZe 2023+ a jeho zaměřením je podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. Tato vize je naplňována pomocí tří klíčových oblastí:

  • Bioekonomika
  • Smart zemědělství
  • Globální změny v biosféře.

Analytický modul k problematice je obsažen v Koncepci VaVaI MZe 2023+ a Program
má vazbu na následující kapitoly:

  • Analýza situace ve výzkumu v zemědělsko-potravinářském sektoru, lesnictví
    a vodním hospodářství
  • Shrnutí východisek a výzev pro oblast zemědělsko-potravinářského sektoru,
    lesnictví a vodního hospodářství
  • Výzkumné a technologické trendy.

CÍLE PROGRAMU

Cíle Programu jsou plně kompatibilní a mají přímou vazbu na Národní politiku VaVaI 2021+ a navazující Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací do roku 2030. NPOV poskytují základní směry zaměření především aplikovaného výzkumu v oblastech, které jsou relevantní rovněž pro Ministerstvo zemědělství. Dalším strategickým dokumentem, na který tento Program reaguje je Národní RIS3 strategie, kde relevantními doménami jsou především zelené technologie, bioekonomika a udržitelné potravinové zdroje.
Cíle Programu také reflektují Strategii resortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030 a nezbytně také reagují na Koncepci VaVaI MZe 2023+.

PODPROGRAMY

Pro účely dosažení cílů a jejich naplnění je Program rozdělen do dvou podprogramů:

Podprogram I – Podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých
postupů a technologií.
Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru.

Vyhlašování/výzvy: Doba trvání programu se předpokládá v letech 2024 až 2032, tj. 9 let. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) na výběr projektů do programu bude vyhlášena poprvé v roce 2023 se zahájením poskytování podpory v roce 2024. Následně se předpokládá vyhlašování veřejných soutěží v letech 2024 – 2029, celkem se tak v programu počítá s vyhlášením 6 veřejných soutěží.
Maximální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 6 let (různě u jednotlivých podprogramů). V roce 2025 bude navíc v podprogramu I vyhlášena veřejná soutěž na podporu strategických projektů transdisciplinární povahy, jejichž cílem bude přispět k rozvoji poznání v definovaných klíčových oblastech a přinést výsledky uplatnitelné v praxi. U těchto projektů se počítá s dobou řešení 6 let.