Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dále OP TAK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2021 – 2027. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je pro tento operační program připraveno celkem 3,2 mld. EUR, v přepočtu cca 81,5 mld. Kč.

Finanční prostředky mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastrukturu, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky a cirkulární ekonomiky.

Řídícím orgánem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.

Operační program se skládá z 5 priorit, které se dále dělí na specifické cíle v rámci, nichž jsou definovány podporované aktivity.

Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury

Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji