Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

OPZ+ - představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021 – 2027.

Řídicím orgánem OPZ+  je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Celková alokace činí 46 mld. Kč.

Priority OPZ+:

1 - Budoucnost práce
2 - Sociální začleňování
3 - Sociální inovace
4 - Materiální pomoc nejchudším osobám
5 - Technická pomoc

Program je zaměřen na:

Zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb.
Zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce.
Modernizace institucí na trhu práce.
Podpora rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života.
Fungující systém dalšího profesního vzdělávání.
Podpora a využití pracovní mobility.
Sociální začleňování.
Sociální bydlení.
Klientsky orientované sociální služby.
Zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče.