ia

Odbor interního auditu a kontroly

Základní informace

Odbor interního auditu a kontroly kontroluje dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a vnitřních norem ZČU a vykonává nezávislé interní audity uvnitř ZČU, tj. finanční audity, audity systémů a audity výkonu.

Při finančním auditu se ověřuje, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním.

Cílem auditu systémů je prověřit a hodnotit systémy zajištění příjmů ZČU, včetně vymáhání pohledávek, financování její činnosti a zajištění správy veřejných prostředků.

Audit výkonu zkoumá výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému.

V souvislosti s touto činností odbor zpracovává návrh plánu interních auditů, a to se střednědobým a ročním horizontem.

Odbor je přímo podřízen rektorovi, kterému podává zprávy o zjištěních z vykonaných auditů včetně návrhů nápravných opatření.