kr

Kancelář rektora a kvestora

Základní informace

Kancelář rektora a kvestora provádí sekretariátní práce pro rektora a kvestora, zajišťuje pro ně organizační a protokolární servis a eviduje vnitřní normy vydávané rektorem a kvestorem. Kromě toho například organizačně zabezpečuje jednání Správní rady ZČU a také slavnostní zasedání Vědecké rady ZČU, připravuje materiály pro jednání Akademického senátu ZČU a kolegia rektora a rovněž koordinuje spolupráci univerzity se studentskými organizacemi.