Plzeň univerzitní město

Na základě uzavřené smlouvy o partnerství ze dne 17. 12. 2013 mezi ZČU a městem Plzeň, je každý rok ZČU poskytnuta dotace ve výši cca 2 mil. Kč. Cílem partnerství je podpora a rozvoj v oblasti vzdělávání, vytvoření obrazu silného univerzitního města, podporující výzkum, inovace a nové technologie. Smlouvou jsou vymezeny oblasti – vzdělávání a výzkum, kultura, sport, mimoškolní aktivity, oblast sociální, vzájemná prezentace. Pro každý rok jsou pak tyto oblasti městem Plzeň blíže konkretizovány.

Ve chvíli, kdy jsou známa témata pro další rok (přibližně konec ledna), je vyhlášena interní soutěž (web Projektového centra – výzvy) o podporu projektů z těchto prostředků. Pracovní skupina složená
ze zástupců ZČU vybere projekty (přibližně konec února), splňující všechny podmínky, ze kterých jsou pak na jednání obou pracovních skupin vybrány projekty hodné podpory (přibližně duben).

Minimální výše požadované dotace na jeden projekt je stanovena na 90 tis. Kč. 

Přibližný harmonogram: leden – vyhlášení inter. soutěže, únor – předložení žádostí, březen/duben – jednání zástupců, květen/ červen – podpis smlouvy, prosinec/ leden – vyúčtování dotace

Vyhlašování/výzvy: 1x ročně

Komunikace s poskytovatelem výhradně prostřednictvím administrátorky PC, stejně tak dotazy k čerpání, rozpočtu aj.

 

Plzeňský kraj

Na základě uzavřené smlouvy o regionální spolupráci a partnerství ze dne 19. 12. 2012 a na základě Memorandum o spolupráci ze dne 24. 11. 2017, je každý rok ZČU poskytnuta dotace na realizaci opakujících se aktivit/projektů. Výše dotace je stanovena krajem, pohybuje se v rozmezí cca 7–9 mil. Kč. Cílem tohoto partnerství je podpora aktivit k propagaci technického vzdělávání, podpora dalšího vzdělávání a metodická podpora pedagogů středních i základních škol. Dále podpora navýšení počtů akademických a výzkumných pracovníků ze zahraničí pro rozvoj krajských vysokých škol a výzkumných organizací.

Na přelomu měsíce září/říjen obdržíme od kraje informaci o podpořených aktivitách ZČU a výši dotace (tato výše může být ještě změněna, a to po zasedání zastupitelstva). Následně jsou řešitelé vyzváni k vypracování žádosti. Jednotlivé žádosti jsou na kraj odeslány/podány do konce října. V lednu-únoru dojde ke schválení jednotlivých projektů. Následně je sepsána smlouva o poskytnutí účelové dotace.

Přibližný harmonogram: říjen – zpracování a podání projektů, leden – schvalování projektů, květen– podpis smlouvy, prosinec/ leden – vyúčtování dotace.