rektor-hero

Úsek rektora

Základní informace

Rektor stojí v čele ZČU, jedná a rozhoduje ve věcech univerzity a je jejím statutárním zástupcem.

Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři, které jmenuje a odvolává po projednání v Akademickém senátu ZČU.

Mezi útvary přímo podřízené rektorovi patří Kancelář rektora a kvestora, Odbor interního auditu, Odbor právní, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, International Office a Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem.