Základní informace

Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČO: 49777513 („ZČU“ nebo „my“) zpracovává jako správce osobní údaje svých zaměstnanců.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (neboli GDPR).

S informacemi, které o Vás shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů neboli DPO

ZČU jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO, který dohlíží na to, aby zpracování Vašich osobních údajů probíhalo v souladu s právními předpisy a vnitřní legislativou ZČU. DPO je rovněž kontaktní osobou pro subjekty údajů, na kterou se můžete obracet s Vašimi dotazy a žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů.

DPO ZČU je JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D., kterého lze kontaktovat na:

 • e-mailové adrese gdpr@service.zcu.cz,
 • na telefonu +420 377 631 004, nebo
 • na adrese Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň.

 

Základní zásady zpracování

Při zpracování Vašich osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami:

 • Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem (zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti);
 • Vaše osobní údaje shromažďujeme (a zpracováváme) pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (zásada účelového omezení);
 • osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování přiměřený, relevantní a nezbytný (zásada minimalizace údajů);
 • zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme (zásada přesnosti);
 • Vaše osobní údaje ve formě umožňující Vaši identifikaci ukládáme pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů (zásada omezení uložení); a
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pouze způsobem zajišťujícím náležité zabezpečení Vašich osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením (zásada integrity a důvěrnosti).
Zpět nahoru

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ZČU jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO, který dohlíží na to, aby zpracování Vašich osobních údajů probíhalo v souladu s právními předpisy a vnitřní legislativou ZČU. DPO je rovněž kontaktní osobou, na kterou se můžete obracet s Vašimi dotazy a žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů.

DPO ZČU je JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D., kterého lze kontaktovat na:

 • e-mailové adrese gdpr@service.zcu.cz,
 • na telefonu +420 377 631 004, nebo
 • na adrese Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň.
Zpět nahoru

Základní pojmy

Co je to GDPR?

GDPR neboli General Data Protection Regulation je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je účinné od 25. května 2018 a stanoví právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru.

 

Co je to osobní údaj?

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů), jako je např. jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.

 

Co je to zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

Kdo je to správce?

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 
Ve vztahu k osobním údajům, které o Vás ZČU zpracovává jako Váš zaměstnavatel, je ZČU správcem.

 

Kdo je to zpracovatel?

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb).

 

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČO: 49777513.

Zpět nahoru

Proč a na základě jakého právního základu ZČU mé osobní údaje zpracovává?

ZČU zpracovává osobní údaje zaměstnanců pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

vedení personální a mzdové agendy, plnění právních povinností ZČU jako zaměstnavatele a jiných povinností dle obecně závazných právních předpisů (např. povinnost uchovávat účetní a daňové doklady)

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

plnění smlouvy uzavřené se zaměstnancem, např. pracovní smlouvy či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

realizování vědecko-výzkumné činnosti (řešení projektové činnosti, pořádání odborných konferencí, evidence publikační činnosti a vydavatelské činnosti)

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

poskytování zaměstnaneckých výhod a jejich správa (např. stravování)   

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

poskytování knihovních služeb

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

zajištění ubytovacích potřeb

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

uveřejnění seznamu zaměstnanců na internetových stránkách ZČU

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • Váš souhlas, je-li vyžadován (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

zajištění průběhu habilitačních řízení (včetně zveřejnění habilitační práce) a řízení ke jmenování profesorem (včetně vyřízení případných námitek), správa poplatků s řízeními spojenými

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

předávání údajů do příslušných registrů (např. registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol, registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace), předávání statistických a jiných údajů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

zajištění vnitřní organizace a samosprávné působnosti ZČU, vedení evidence členů orgánů (v případě Vašeho členství v některém z orgánů ZČU, jejích fakult a jiných pracovišť), uveřejnění seznamu členů orgánů (např. ve výroční zprávě nebo na internetových stránkách)

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

informování o skutečnostech souvisejících s provozem a činností ZČU a jednotlivých fakult, zasílání newsletterů o novinkách, děních a akcích na ZČU

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU včetně zajištění bezpečnosti prostor ZČU a informačních systémů ZČU a řešení bezpečnostních incidentů (za tím účelem jsou provozovány např. kamerové systémy či vedeny přístrojové deníky), poskytování IT služeb a podpory, autentizace zaměstnance

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • plnění právních povinností (např. ochrana soukromí dle příslušných ustanovení pracovního práva; čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

propagace ZČU (na internetových stránkách ZČU, sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter atd.), v propagačních materiálech)

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo Váš souhlas, je-li vyžadován (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

pokud nám k tomu udělíte zvláštní souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem dodržování našich právních povinností jako zaměstnavatele a jiných povinností dle obecně závazných právních předpisů, je jejich poskytnutí zákonným požadavkem a jste povinni nám takové osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí totiž nejsme schopni plnit naše povinnosti zaměstnavatele a jiné povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy, oprávněných zájmů ZČU nebo za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu, jedná se o náš smluvní požadavek nebo požadavek nutný pro poskytnutí požadovaných služeb nebo požadavek nutný pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí ovšem nemůžeme uzavřít a/nebo plnit příslušnou smlouvu nebo Vám poskytnout požadované služby nebo splnit úkol prováděný ve veřejném zájmu.

Zpět nahoru

Jaké osobní údaje o mně ZČU zpracovává?

Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

ZČU zpracovává (může zpracovávat) následující kategorie informací o svých zaměstnancích:

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, pohlaví (u cizinců), bydliště, datum narození, místo narození, státní příslušnost);
 • kontaktní údaje (např. adresa bydliště, kontaktní adresa, e-mail, telefon);
 • životopisné údaje (např. informace o předchozím zaměstnání, informace o vzdělání, informace o akademických titulech a hodnostech, životopis, doklady o vzdělání);
 • údaje nezbytné pro daňové účely (např. jméno a příjmení dětí a manžela, jejich rodné číslo, pohlaví, počet dětí);
 • údaje z osobních dokladů (např. údaje z řidičského průkazu, karty pojištěnce, cestovního pasu);
 • údaje o Vaší odborné činnosti související se ZČU (např. publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích a seminářích, zapojení do projektů);
 • fotografie, zvukové a obrazové záznamy (např. záznamy z kamerových systémů, fotografie shromážděné, vytvořené nebo sdílené pro potřeby ZČU);
 • informace o výplatní pásce (např. informace o mzdě, číslo bankovního účtu, kód banky, IBAN);
 • další údaje předané ZČU ze strany zaměstnance a shromážděné ZČU po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance.
Zpět nahoru

Jak dlouho ZČU mé osobní údaje uchovává?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Pro stanovení doby zpracování osobních údajů používá ZČU následující kritéria:

 • k účelu dodržování našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti ZČU;
 • k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené se ZČU;
 • k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu ZČU. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 • osobní údaje zpracovávané za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu budeme zpracovávat po dobu trvání veřejného zájmu. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 • osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.

V případě archivace se doba zpracování řídí spisovým a skartačním řádem ZČU.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či bezpečně zlikvidovány. To neplatí v případě archiválií, které mají být v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě uchovávány trvale.

Zpět nahoru

Komu jsou mé osobní údaje předávány?

ZČU je povinna podle právních předpisů (mimo jiné podle vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami a vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol) předávat těmito předpisy vymezené osobní údaje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

ZČU dále může předávat osobní údaje zaměstnanců také jiným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je ZČU povinna předávat osobní údaje zaměstnanců podle obecně závazných právních předpisů (např. správa sociálního zabezpečení, poskytovatelé pracovně-lékařských služeb, zdravotní pojišťovny). Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na ZČU.

V případě čerpání zaměstnaneckých benefitů bude ZČU (v nezbytném rozsahu) předávat osobní údaje zaměstnance poskytovateli či zprostředkovateli čerpaných zaměstnaneckých benefitů.

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

ZČU je dále oprávněna předat osobní údaje zaměstnanců osobám, které osobní údaje zpracovávají pro ZČU jako její zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb). Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů ZČU, kteří Vaše údaje zpracovávají. Vezměte prosím na vědomí, že seznam zpracovatelů ZČU se může v čase měnit a doplňovat.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Zpět nahoru

Jsou mé osobní údaje předávány do zahraničí?

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Pokud by některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz bod Komu jsou mé osobní údaje předávány]) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě nicméně zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Vezměte prosím na vědomí, že v případě zveřejnění některých Vašich osobních údajů na našich internetových stránkách (na základě našeho oprávněného zájmu nebo s Vaším souhlasem, je-li vyžadován) mohou mít k těmto osobním údajům přístup také osoby nacházející se mimo EHP.

Zpět nahoru

Aktualizace vašich osobních údajů

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, sdělujte nám pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané ZČU jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu.

Zpět nahoru

Jsou mé osobní údaje chráněny?

ZČU respektuje soukromí všech osob a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Zavázali jsme se zavést vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany, důvěrnosti a zabezpečení všech osobních údajů, které od Vás získáváme, a provádět jejich zpracování v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména GDPR. Dbáme na to, aby naše opatření zejména odpovídala stavu techniky, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.

ZČU dále dbá na to, aby k osobním údajům měli přístup pouze pověření zaměstnanci a osobní údaje nebyly zpřístupňovány neoprávněným osobám.

Zpět nahoru

Jak zajišťuje ZČU bezpečnost svých informačních systémů?

ZČU zodpovědně dbá na zabezpečení všech svých informačních systémů a databází. Využívá vhodné informační technologie a postupy a má k tomu kvalifikované pracovníky, kteří jsou průběžně vzděláváni i v oblasti bezpečnosti informačních systémů. Systémy jsou průběžně testovány a aktualizovány, což funguje jako prevence před nově objevenými hrozbami.

Zpět nahoru

Jaká mám práva v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo dotázat se ZČU, zda a jaké osobní údaje o Vaší osobě jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě uplatnění Vašeho práva na přístup k osobním údajům Vám ZČU poskytne bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost Vám již může být účtován přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Podáte-li žádost v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, nepožádáte-li o jiný způsob.

 

Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V takovém případě Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, bude-li dán jeden z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na ZČU vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Vezměte prosím na vědomí, že právo na výmaz nelze uplatnit a Vaše osobní údaje můžeme nadále uchovávat, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění našich právních povinností, které zpracování vyžadují, nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme byli pověřeni;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků ZČU.

 

Právo odvolat souhlas

Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby ZČU omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli ověřit přesnost Vašich osobních údajů;
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a požadujete omezení použití těchto údajů namísto jejich výmazu;
 • ZČU již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody zpracování osobních údajů ze strany ZČU převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu EU.

 

Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě (automatizovaně) na základě smlouvy či Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje (a) za účelem plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme byli pověřeni, nebo (b) na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou již Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávány.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování 

Máte právo nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování, tedy rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které má pro Vaši osobu právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto zpracování:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a ZČU;
 • povoleno právem EU nebo České republiky; nebo
 • založeno na Vašem výslovném souhlasu.
 • Právo vznést stížnost

Ohledně prováděného zpracování můžete podat též stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpět nahoru

Kde mohu uplatnit svá práva?

Vaše práva můžete uplatnit následujícími způsoby:

 • zasláním na e-mailovou adresu DPO gdpr@service.zcu.cz
 • osobní návštěvou DPO na adrese Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
 • telefonicky na telefonním čísle +420 377 631 004
 • zasláním listinné žádosti na adresu ZČU: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
 • zasláním na e-mailovou adresu rektor@rek.zcu.cz
Zpět nahoru

Ověření pravosti žádosti

Z bezpečnostních důvodů Vás můžeme vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, abychom se ujistili, že podaná žádost není podvodná (zejména budeme-li mít důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby podávající žádost).

Zpět nahoru

Doba pro vyřízení žádosti

Jakmile nám bude doručena Vaše žádost, ve které uplatňujete některé z Vašich práv, začínáme se jí zabývat. Vaše žádosti vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

V důvodných případech (zejména s ohledem na složitost či počet vyřizovaných žádostí) můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce. O takovém prodloužení lhůty Vás budeme informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti společně s důvody pro takový odklad.

V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat (i o důvodech odmítnutí) a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a žádat o soudní ochranu.

Zpět nahoru

Poplatky za vyřízení žádosti

Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně.

Bude-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (zejména pokud se opakuje), můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s přijetím požadovaných opatření.

Zpět nahoru

Váš kontakt pro jakékoli dotazy

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit nebo nás kontaktovat na následujících kontaktech:

 • na e-mailové adrese DPO gdpr@service.zcu.cz nebo e-mailové adrese rektora rektor@rek.zcu.cz
 • osobní návštěvou DPO na adrese Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
 • telefonicky na telefonním čísle +420 377 631 004 nebo +420 377 631 000
Zpět nahoru