Oddělení účtárna

 • účtuje v rámci platné účetní osnovy činnost hlavní a doplňkovou
 • eviduje pohledávky a závazky
 • zajišťuje hotovostní a bezhotovostní platební styk a komunikaci s peněžními ústavy
 • zajišťuje zpracování daňových přiznání
 • zpracovává účetní závěrku
 • eviduje a zpracovává cestovní příkazy, připravuje k výplatě zálohy na pracovní cesty
 • eviduje a zpracovává zálohy na drobná vydání
 • vystavuje upomínky k neuhrazeným fakturám, u pohledávek po splatnosti připravuje podklady pro jejich vymáhání
 • provádí nákup, prodej a evidenci stravenek
 • zodpovídá za stav a inventarizaci účtů
 • zajišťuje evidenci veškerého majetku, jeho zařazení, vyřazení, převody, zabezpečuje jeho inventarizaci
 • eviduje a archivuje účetní doklady
 • eviduje smlouvy a zabezpečuje jejich registraci v registru smluv
 • koordinuje a vyhodnocuje doplňkovou činnost včetně smluvního výzkumu
 • eviduje doklady související s prováděním doplňkové činnosti a smluvního výzkumu
 • eviduje oprávnění k podnikání (živnostenské listy)

Zaměstnanci