Součástí Personálního oddělení se dle nového organizačního řádu ZČU stalo bývalé Oddělení pro zahraniční zaměstnance.

Personální oddělení

Pečuje o zaměstnance v pracovněprávní oblasti:

 • vede osobní spisy zaměstnanců a zajišťuje jejich archivaci,
 • vyřizuje dokladově vznik, změnu a skončení pracovního poměru,
 • vede evidenci dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • zajišťuje styk s Úřadem práce,
 • provádí administrativní podporu při výběrových řízeních,
 • zajišťuje agendu hlášení do Registru docentů a profesorů (REDOP),
 • eviduje osoby se zdravotním postižením,
 • poskytuje potřebnou součinnost související s personální agendou při administraci projektů,
 • řeší agendu příspěvku na stravování zaměstnanců.

Pečuje o zahraniční zaměstnance a podporuje je při vzniku, trvání a ukončení pracovního poměru na ZČU:

 • poskytuje součástem metodickou podporu při přípravě a v průběhu výběrového řízení se zahraničními uchazeči o zaměstnání,
 • poskytuje následnou péči zahraničním zaměstnancům související s jejich výkonem práce na ZČU,
 • komunikuje s jednotlivými součástmi ohledně dodání veškerých potřebných dokumentů za účelem vyřízení pobytového oprávnění (je-li potřeba) zahraničního zaměstnance a následného uzavření pracovně-právního vztahu,
 • poskytuje individuální poradenství pro zahraniční zaměstnance v pracovním poměru se ZČU související s pracovně-právním vztahem zaměstnance k ZČU,
 • poskytuje součástem součinnost při náboru zahraničních zaměstnanců a péči o zahraniční zaměstnance,
 • poskytuje služby „Welcome Centre“ pro zahraniční zaměstnance:
   
  - podporu a servis pro zahraniční zaměstnance po příjezdu do ČR,
  - podporu a servis při jednání s úřady v ČR,
  - podporu při vyhledání a zajištění ubytování,
  - podporu při zajišťování lékařů, škol, školek apod. pro zaměstnance i jeho rodinu (v případě potřeby),
  - seznámení s prostředím ZČU.
 • personální zajištění tzv. „Welcome center“ je finančně podporováno z Evropské Unie v rámci projektu Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní, mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU, registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627.
 • office staffing of Welcome center is financially supported of the European Union, as part of the project entitled Development of capacities and environment for boosting the international, intersectoral and interdisciplinary cooperation at UWB, project reg. No. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627.

 

Zaměstnanci