OHR_main_web

Odbor lidských zdrojů

Základní informace

Odbor lidských zdrojů (OHR) je jedním z útvarů rektorátu zařazený v úseku kvestora, který vede a metodicky řídí personální a mzdovou agendu na ZČU.

Odbor lidských zdrojů definuje v součinnosti s vedením ZČU personální strategii, sleduje trendy v oblasti řízení lidských zdrojů (dále jen HR) na vysokých školách v České republice i v zahraničí a navrhuje zlepšování HR procesu na ZČU, dále také může poskytovat kariérní poradenství zaměstnancům.

OHR dále zajišťuje personální a mzdové náležitosti zaměstnanců ZČU včetně zahraničních zaměstnanců. Zpracovává potřebné statistiky a analýzy z personální, mzdové a sociální oblasti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V rámci ZČU spolupracuje OHR s fakultami a ostatními součástmi při aplikaci obecných pracovněprávních, mzdových, daňových a sociálních předpisů. Rovněž spolupracuje s příslušným odborovými organizacemi při ZČU.

OHR se organizačně člení na Personální oddělení, Oddělení mzdové účtárny, Oddělení bezpečnosti a požární ochrany. Působnost jednotlivých oddělení je v souladu s organizačním řádem ZČU.