opr

Odbor právní

Základní informace

Odbor právní se člení na oddělení legislativní, oddělení právní a oddělení Veřejné zakázky.

Oddělení legislativní

 • působí při tvorbě vnitřních předpisů a vnitřních norem
 • navrhuje organizační strukturu ZČU a organizační řád ZČU
 • eviduje, prověřuje a vyřizuje stížnosti, podněty nebo návrhy
 • eviduje a vyřizuje žádosti o informace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • provádí výklad právních předpisů a závazný výklad vnitřních předpisů a vnitřních norem
 • analyzuje nové právní předpisy a jejich dopad na ZČU
 • spravuje databázi vnitřních předpisů, vnitřních norem a tiskopisů
 • zajišťuje chod spisovny ZČU a správního archivu ZČU
 • zajišťuje skartační řízení
 • monitoruje právní předpisy týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
 • zajišťuje  agendu  zadávání  veřejných  funkcionářů  do  Centrálního  registru oznámení dle zákona č. 159/2006  Sb., o střetu zájmů,  v platném znění, včetně souvisejících činností.

Oddělení právní

 • kontroluje právní náležitosti smluv s vyjímkou smluv u veřejných zakázek malého rozsahu, podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek a jejich dodatků
 • vyřizuje veškeré právní záležitosti
 • zastupuje ZČU před soudy a správními orgány
 • poskytuje podporu při vedení správního řízení
 • posuzuje právní souvislosti rizik

Oddělení Veřejných zakázek

 • poskytuje metodickou podporu zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje na základě požadavků příslušných útvarů zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce dle zákona o veřejných zakázkách
 • zpracovává plán veřejných zakázek při sestavování rozpočtu ZČU na příslušný rok na základě požadavků příslušných útvarů
 • poskytuje  metodickou podporu dotčeným útvarům při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 • poskytuje řešitelům projektů, resp. zaměstnancům ZČU konzultace při přípravě zadávacích a poptávkových řízení,
 • kontroluje právní náležitosti smluv u veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek včetně jejich dodatků