opr

Odbor právní

Základní informace

Odbor právní:

 • kontroluje právní náležitosti smluv a dodatků k nim,
 • vyřizuje veškeré právní záležitosti, na základě jednotlivých požadavků zpracovává právní řešení předložených záležitostí a předkládá návrhy na právní postup,
 • zastupuje ZČU před soudy a správními orgány, s výjimkou uvedenou v čl. 26 odst. 2 písm. q) Organizačního řádu,
 • provádí výklad právních předpisů a výklad vnitřních předpisů a vnitřních norem,
 • upozorňuje na všechny nové právní předpisy, které mají dopad na ZČU,
 • působí při tvorbě vnitřních předpisů a vnitřních norem,
 • navrhuje organizační strukturu ZČU a organizační řád ZČU,
 • spravuje databázi vnitřních norem, vnitřních předpisů a tiskopisů,
 • zajišťuje na základě požadavků příslušných pracovišť zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce dle zákona o veřejných zakázkách,
 • poskytuje metodickou podporu dotčeným pracovištím při zadávání veřejných  zakázek malého rozsahu,
 • poskytuje řešitelům projektů, resp. zaměstnancům ZČU konzultace při přípravě zadávacích a poptávkových řízení,
 • zpracovává plán veřejných zakázek při sestavování rozpočtu ZČU na příslušný rok na základě požadavků příslušných pracovišť,
 • posuzuje právní souvislosti rizik,
 • eviduje, prověřuje a vyřizuje stížnosti, podněty nebo návrhy,
 • vyřizuje   a   eviduje   žádosti   o   informace   podle   zákona   o   svobodném  přístupu k informacím,
 • monitoruje právní předpisy týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016,
 • zajišťuje agendu zadávání veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení  dle zákona o střetu zájmů včetně souvisejících činností,
 • zajišťuje chod Spisovny ZČU a správního archivu ZČU a skartační řízení.