opr

Odbor právní

Základní informace

Odbor právní:

 • připravuje návrhy smluv a právní korespondence a kontroluje jejich právní náležitosti,
 • vyřizuje veškeré právní záležitosti, na základě jednotlivých požadavků provádí právní analýzy předložených záležitostí, zpracovává stanoviska k nim a předkládá návrhy na možná řešení,
 • zastupuje ZČU před soudy a správními orgány, s výjimkou uvedenou v čl. 24 písm. j) Organizačního řádu,
 • provádí výklad právních předpisů a výklad vnitřních předpisů a vnitřních norem,
 • provádí monitoring legislativy,
 • působí při tvorbě vnitřních předpisů a vnitřních norem,
 • navrhuje organizační strukturu ZČU a organizační řád ZČU,
 • spravuje databázi vnitřních norem, vnitřních předpisů a tiskopisů,
 • zajišťuje na základě požadavků příslušných pracovišť zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce dle zákona o veřejných zakázkách,
 • poskytuje metodickou podporu dotčeným pracovištím při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
 • poskytuje řešitelům projektů, resp. zaměstnancům ZČU konzultace při přípravě zadávacích a poptávkových řízení,
 • spravuje elektronický nástroj Systém evidence záměrů (SEZ) a na základě vložených podkladů od jednotlivých pracovišť určuje režimy zadávacích a poptávkových řízení,
 • vyřizuje a eviduje žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • zajišťuje agendu zadávání veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení dle zákona o střetu zájmů včetně souvisejících činností.