stud1-main

odbor Studijní a pedagogické činnosti

Základní informace

Odbor studijní a pedagogické činnosti je součástí Úseku prorektora pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících. Poskytuje administrativní podporu v akreditačním řízení a řízení o udělení oprávnění uskutečňovat studijní programy v rámci institucionální akreditace, kontroluje faktické náležitosti akreditačních spisů, odesílá kontrolní zprávy, zajišťuje komunikaci s Národním akreditačním úřadem, aktualizuje vnitřní předpisy a normy související s problematikou akreditací.

Poskytuje rovněž právní podporu ve studijních záležitostech pro jednotlivé fakulty týkající se vedení správních řízení, vedení správního spisu, přijímacího řízení, řízení o právech a povinnostech studentů, řízení o opravných prostředcích a řízení o uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace. Zastupuje ZČU před soudy a správními orgány v uvedených záležitostech.

Dále provádí řízení o uznání rovnocennosti zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (tzv. nostrifikace), ověřuje vzdělání absolventů ZČU zahraničními institucemi, prostřednictvím manažera pro studentské organizace komunikuje se studentskými organizacemi, má na starosti studijní agendu v IS/STAG vč. rezervace místností ve společném fondu, vyřizuje tisk diplomů a diploma supplement, vystavuje druhopisy, stejnopisy.

Uznání zahraničního (středoškolského) vzdělání pro účely přijímacího řízení spadá do gesce jednotlivých fakult - podrobné informace o postupu jsou k nalezení ve vyhlášených podmínkách přijímacího řízení každé fakulty. Zahraniční středoškolské vzdělání uchazečů o studium na ZČU pro účely přijímacího řízení posuzují následující fakulty: FAV, FEL, FEK, FF a FST.