vyz

Odbor
výzkumu a vývoje

Základní informace

Odbor výzkumu a vývoje je řízen prorektorem pro tvůrčí činnost a doktorské studium. Kromě výkonu agendy prorektora pro tvůrčí činnost a doktorské studium, zabezpečuje následující činnosti:

  • odpovídá za přípravu žádosti a rozdělení dotace na specifický vysokoškolský výzkum a dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro potřeby tvorby rozpočtu ZČU,
  • administruje Grantový systém ZČU, včetně Motivačního systému ZČU,
  • zajišťuje  habilitační řízení a řízení ke jmenováním profesorem z pozice ZČU,
  • zabezpečuje agendu Vědecké rady ZČU,
  • organizačně zajišťuje hodnocení kvality tvůrčí činnosti,
  • zpracovává statistické výkaznictví v oblasti výzkumu a vývoje
  • zajišťuje agendu duševního vlastnictví, transferu technologií a smluvního výzkumu.

Na ZČU je vydáváno několik odborných časopisů. Odborné časopisy vydávané na Západočeské univerzitě nabízí Digitální knihovna.

Výsledky ve VaVaI jsou analyzovány jak na národní úrovni, tak i uvnitř ZČU, včetně porovnání se zahraničím. Výsledky VaVaI najdete na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.