Informace pro studenty a zaměstnance

TALENT 2022

Systém podpory doktorských studijních programů ZČU s názvem TALENT 2022, vyhlášený prorektorem pro výzkum a vývoj, je v souladu s plánem realizace Strategického záměru ZČU na rok 2022 a prioritou P2 - Tvůrčí činnost-22. Žádosti o podporu mohou podávat jak doktorandky a doktorandi prezenčního studia, tak předsedové oborových rad jednotlivých doktorských studijních programů.

Termín podání žádostí je do 30. dubna 2022. Žádost o podporu je možné podat i na akce v daném kalendářním roce již uskutečněné (tj. od 1. 1. 2022). U studentů podporujeme krátkodobé stáže a účast na renomovaných konferencích, u oborových rad příjezdové mobility zahraničních expertů.

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: vyzkum@rek.zcu.cz, do předmětu uveďte TALENT 2022.

Vyhlášení a formuláře naleznete níže.

Vyhodnocení žádostí: Žádosti o podporu byly vyhodnoceny a PR-V rozhodl podpořit všechny podané žádosti. Žadatelé budou informováni e-mailem.

Motivační systému ZČU - část RIV

Funguje bez žádosti tvůrce.
Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecký článek uveřejněný v časopise, jehož ISSN či e-ISSN je evidováno v databázi Journal Citation Report (JCR) v citačních indexech SCIE a SSCI, a časopis má určitelné oborové AIS. Dle tohoto AIS je dle posledního zveřejněného stavu databáze JCR možné určit oborové pořadí časopisu. Jsou oceňovány takové vědecké články, u kterých časopisy, ve kterých jsou uveřejněny, spadají do 1. decilu, 1. kvartilu či 2. kvartilu daného oboru dle časopisu. Podpora komponenty RIV je popsána v části V Směrnice rektora č. 03R/2015 CZ, (Directive 3R/2015_ENG).

Bližší informace k MS ZČU - část RIV jsou dostupné v dokumentech níže.

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: vyzkum@rek.zcu.cz, do předmětu uveďte MS RIV 2022.

Vyhodnocení 3. kola v roce 2022 proběhne v září 2022 (předmětem ověřování budou údaje v OBD ve stavu publikováno v termínu 1. 6. 2022 až 31. 8. 2022). Ocenění garanti budou osloveni e-mailem v září 2022.

1. kolo (listopad 2021 - únor 2022) - oceněno 65 výsledků, celkovou částkou 1 702 tis. Kč, garanti osloveni e-mailem 11. 4. 2022
2. kolo (březen - květen 2022) - oceněno 35 výsledků, celkovou částkou 723 tis. Kč, garanti osloveni e-mailem 15. 6. 2022
3. kolo (červen - srpen 2022)
4. kolo (září - říjen 2022)

Motivační systému ZČU - část SMLUVNÍ VÝZKUM

Funguje bez žádosti tvůrce.
Motivační systém, část Smluvní výzkum, podporuje realizaci zakázek smluvního výzkumu.  Bližší infomrace jsou dostupné na _odkaz_.

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: transfer@rek.zcu.cz, do předmětu uveďte MS SMV.