Zaměření a podmínky Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2020

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol -v roce 2020 bylo podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice a byly podporovány projekty cílené na tyto aktivity:

a) rozvoj opatření na snižování studijní neúspěšnosti;

b) elektronizace správní agendy vysoké školy;

c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti;

d) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;

e) posilování společenské odpovědnosti vysokých škol;

f) nastavení a zavádění opatření na podporu prostředí vysokých škol s ohledem na vyrovnané zastoupení žen a mužů ve všech úrovních řízení vysoké školy včetně rozhodovacích pozic;

g) mezinárodní spolupráce vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, budování infrastruktury pro přijímání a péči o zahraniční studenty včetně vzdělávání administrativních pracovníků;

h) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol prostřednictvím zkvalitňování pedagogických kompetencí a zavádění inovací v učení za aktivního využívání doporučení Evropské asociace univerzit a Evropské studentské unie;

i) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol zahrnující šíření principů etické tvůrčí práce a publikování a boj proti podvodům, korupci a plagiátorství;

j) formulace společných kritérií kvality oborově podobných studijních programů a sdílení dobré praxe při jejich tvorbě a uskutečňování;

k) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech.

V rámci programu se každá veřejná vysoká škola mohla zapojit nejvýše do pěti rozvojových projektů (do tohoto limitu se nezapočítávaly rozsáhlé projekty, do kterých se zapojilo nejméně 18 veřejných vysokých škol).

Závěrečné zprávy projektů řešených na ZČU v Plzni a financovaných z Centralizovaného rozvojového programu v roce 2020:

1) Variabilita studijní (ne)úspěšnosti-faktory, prevence, dopady (C33-2020)

 • Dílčí zpráva ZČU
 • Souhrnná zpráva
 • Výstup 1
 • Výstup 2
 • Výstup 3
 • Výstup 4

2) Posilování regionálního působení VŠ v oblasti spolupráce s potenciálními zaměstnavateli studentů/absolventů (C34-2020)

 • Dílčí zpráva ZČU
 • Souhrnná zpráva

3) Posílení společenské odpovědnosti vysokých škol v rámci naplňování Inovační strategie ČR 2019 – 2030 (C35-2020)

 • Dílčí zpráva ZČU
 • Souhrnná zpráva
 • Příloha 1
 • Příloha 2

4) Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol (C6-2020)

5) Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend (C9-2020)

6) Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích (C10-2020)

7) Posílení a rozvoj funkční komunikační platformy vysokých škol, jakožto popularizátorů vědy a organizátorů Noci vědců v ČR (C12-2020)

8) Rozvoj a efektivní využívání dotačních nástrojů v souladu s legislativou a dotačními podmínkami (C14-2020)

9) Rozvoj a zajištění kvality studijních programů typu Joint degree uskutečňovaných ve spolupráci se zahraničními vysokými školami (C19-2020)

10) Partnerská síť pro posílení společenské odpovědnosti univerzit ve spolupráci s partnery v regionech (C30-2020)