ZAMĚŘENÍ A PODMÍNKY CENTRALIZOVANÉHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2022

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol - v roce 2022 bylo podporováno sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v České republice a byly podporovány projekty cílené na tyto aktivity:

 1. rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami (ve studijních programech všech forem a v celoživotním vzdělávání) v následujících oblastech;
 2. hodnocení kvality studijních programů, s důrazem na profesní profil;
 3. elektronizace správní agendy vysoké školy a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia, elektronická podpora pro rozhodování orgánů vysokých škol, jednání kolektivních orgánů vysokých škol, elektronická podpora pro evidence based rozhodování orgánů vysokých škol;
 4. nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství, vč. péče o duševní zdraví, studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám;
 5. posilování etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování; zvyšování relevance povědomí o genderové problematice mezi studenty i pracovníky a vedením vysokých škol;
 6. rozvoj internacionalizace vysokých škol s důrazem na virtuální nebo blended aktivity, digitalizaci a udržitelné cíle;
 7. opatření pro plnou aplikaci nástrojů pro elektronickou výměnu informací o studiu, elektronickou identifikaci a elektronizaci uznávání kreditů ze studijních mobilit, zejména implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper, European Student Card, EMREX;
 8. podpora zahraniční akreditace/evaluace studijních programů;
 9. plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti;
 10. pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí majících mimořádný charakter;
 11. podpora aktivit vysokých škol v rámci předsednictví České republiky Radě Evropské unie v roce 2022;
 12. podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals);
 13. výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky.

V rámci programu se každá veřejná vysoká škola mohla zapojit nejvýše do pěti rozvojových projektů (do tohoto limitu se nezapočítávaly rozsáhlé projekty, do kterých se zapojilo nejméně 18 veřejných vysokých škol). Na ZČU v Plzni bylo řešeno 15 projektů.

 

C03-2022

Společný přístup k zajišťování sběru zpětné vazby od absolventů veřejných vysokých škol v ČR

C04-2022

Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

C07-2022

Analýzy dopadu DEPO do sektoru VVŠ

C08-2022

Zvýšení dostupnosti ekonomických informací VVŠ

C10-2022

University leaders in SDG (UNILEAD)

C12-2022

Rozvoj nástrojů pro ověření identity, elektronizaci agend, dokladů a jednání zaměřených na správu vysokých škol

C13-2022

Podpora zavedení systému řízení bezpečnosti informací v prostředí VVŠ

C14-2022

Sociální bezpečí na českých vysokých školách v kontextu akademické etiky

C16-2022

UDRŽITELNOST A DALŠÍ ROZVOJ VIRTUÁLNÍCH MOBILIT NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

C19-2022

Zefektivnění systému studijního a psychologického poradenství vč. poskytování online služeb pro studenty a zaměstnance VVŠ

C20-2022

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ

C26-2022

Naplňování regionální role vysokých škol prostřednictvím hybridních kampusů

C27-2022

Rozvoj a posílení pozice Noci vědců jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

C29-2022

Komunikace priorit a témat českého předsednictví Radě EU se zaměřením na problematiku vysokého školství, vědy výzkumu v ČR i zahraničí

C33-2022

Příležitosti a výzvy implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper a aktivit v kontextu European Student Card Initiative