Zaměření a podmínky Centralizovaného rozvojového programu pro rok 2021

Prioritní témata relevantní v reakci na pandemii covid-19:

a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami (ve studijních programech všech forem a v celoživotním vzdělávání);

b) elektronizace správní agendy vysoké školy, včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia, a elektronická podpora pro rozhodování orgánů vysokých škol jednání kolektivních orgánů vysokých škol;

c) opatření na posílení akademické integrity studujících a zaměstnanců vysokých škol s důrazem na oblast využívání distančních metod vzdělávání a hodnocení zahrnující šíření principů etické tvůrčí práce a publikování a boj proti podvodům, korupci a plagiátorství;

d) nastavení efektivního systému studijního a psychologického poradenství studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání);

e) rozvoj internacionalizace vysokých škol

 

Další prioritní témata:

f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol, vč. kybernetické bezpečnosti;

g) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;

h) výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky.

Vyhlášení na rok 2021 v plném znění je k dispozici na stránkách MŠMT

V roce 2021 bylo na ZČU řešeno celkem 10 projektů, u dvou projektů (C32 a C33) byla ZČU v roli koordinátora.