ZAMĚŘENÍ A PODMÍNKY CENTRALIZOVANÉHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU PRO ROK 2023

V roce 2023 byly podporovány projekty cílené na tato témata:

 1. Prioritní témata pro projekty vysokých škol s předem vyčleněnou alokací:
  1. implementace a další rozvoj efektivního systému studijního a psychologického poradenství, vč. péče o duševní zdraví, studentům a pracovníkům vysokých škol a uchazečům o studium, popř. dalším osobám (např. účastníkům kurzů celoživotního vzdělávání) a vč. služeb kariérního poradenství těmto osobám;
  2. podpora aktivit pro naplňování udržitelných cílů (Sustainable Development Goals);
  3. plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol;
  4. pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí majících mimořádný charakter;
  5. podpora aktivit studentů v rámci studia na vysokých školách – rozvoj opatření vedoucích k větší integraci nových studentů ke studiu na vysoké škole, zejm. v souvislosti s nutností adaptace po příchodu studentů z období poznamenaného pandemií viru covid-19; rozvoj kompetencí a odborných dovedností studentských zástupců v orgánech vysoké školy; zvyšování povědomí o akademické samosprávě (včetně národní reprezentace studentek a studentů) mezi studujícími na vysokých školách.

 

 1. Prioritní témata pro společné projekty vysokých škol bez předem vyčleněné alokace:
  1. rozvoj metod hodnocení kvality vzdělávací činnosti akademických pracovníků, včetně využití sebeevaluačních nástrojů, hospitací a sběru kvalitativních a kvantitativních dat od studujících;
  2. podpora rozvoje činnosti rad pro vnitřní hodnocení, případně vědeckých a uměleckých rad vykonávajících stejnou působnost na veřejné vysoké škole bez institucionální akreditace;
  3. rozvoj uznávání výsledků předchozího neformálního vzdělávání ve standardním studiu, zejména s ohledem na uznávání dobrovolnické či humanitární činnosti studujících;
  4. posilování etických principů v prostředí vysokých škol, včetně opatření proti diskriminaci vůči různým skupinám osob a sexuálnímu obtěžování; zvyšování relevance povědomí o genderové problematice mezi studenty i pracovníky a vedením vysokých škol;
  5. výuka v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných studijních programech/oborech, jejich stabilizace a výchova pedagogů pro zajištění jejich výuky;
  6. zvyšování bezpečnosti digitálního prostředí, naplňování podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti, přijímání bezpečnostních opatření dle Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a zajištění krizového plánování a řízení v prostředí vysokých škol.

 

V rámci programu se každá veřejná vysoká škola mohla zapojit do max. 10 projektů.  Na ZČU v Plzni bylo řešeno 7 projektů.

 

CSM26-2023 

2023 Implementace a další rozvoj psychologických služeb

C03-2023 

Koordinovaný rozvoj ekonomických aplikací vysokých škol

C07-2023 

Standardy kvality výuky na českých vysokých školách

C08-2023 

Prevence neetického jednání na akademické půdě a podpora kompetencí v péči o oběti

C09-2023

Budování situačního povědomí v kyberprostoru VVŠ a efektivní reakce na krizové situace

C12-2023 

RVH – PRO: Rady pro vnitřní hodnocení – praxe, rozvoj a organizace. Analýza dosavadních praxí a další rozvoj činnosti rad pro vnitřní hodnocení

C17-2023 

Rozvoj a udržení významné pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR