Důležité dokumenty

Veškeré důležité dokumenty naleznete na SITE Projektového centra v sekci Dokumenty ke stažení.

REŽIJNÍ NÁKLADY PROJEKTŮ

Režijní náklady v projektu je nutno stanovit dle podmínek poskytovatele. Výpočet režijních nákladů v projektech na ZČU je aktuálně upraven Pokynem č. 5K/2019 a pro stávající rok je vždy proveden na nákladech roku předchozího.

Pro projekty OP VVV – resp. vykazování nákladů tzv. Místní kanceláře je nutné vzhledem k nutnosti prokazování těchto nákladů prvotními doklady použít upravený výpočet režijních nákladů. V těchto případech se prosím obraťte na vedoucího EO, který upravený výpočet zpracuje a zajistí prvotní doklady prokazující výše příslušné režie.

Veškeré potřebné informace ohledně režijních nákladů naleznete na SITE Projektového centra v sekci Režie.

PODPORA "de minimis"

V případě, že jsou poskytovány veřejné prostředky soukromému sektoru, jedná se o tzv. veřejnou podporu. Veřejná podpora je zakázána, s výjimkou tzv. veřejné podpory malého rozsahu (“de minimis”), o kterou se jedná v případě, že poskytnuté prostředky nepřevýší v posledních třech letech (rok běžící a dva roky zpátky) částku 200.000 EUR. V případech některých poskytovatelů či vybraných programů jsou prostředky poskytovány výhradně formou podpory “de minimis” – není podstatné komu jsou poskytovány, ale na jaký účel jsou poskytovány.

Znaky veřejné podpory

O veřejnou podporu se jedná, pouze jsou-li současně splněny následující 4 znaky veřejné podpory:

  • Podpora je poskytnuta z veřejných prostředků.
  • Poskytnutím podpory dochází ke zvýhodnění určitého podnikání nebo určitého odvětví výroby.
  • Poskytnutím podpory dochází k narušení či potenciálnímu ohrožení hospodářské soutěže.
  • Podpora ovlivní obchod mezi členskými státy (tzv. přeshraniční efekt podpory).

Podrobné vysvětlení jednotlivých znaků naleznete na ÚOHS.

Aktuální stav čerpání podpory

Podpora de minimis je až do konce roku 2024 vyčerpána. V případě zájmu o její čepraní v následujícím období bude Váš požadavek posouzen vedením ZČU. Požadavek zašlete ředitelce PC - Miluši Brunátové.