Poučení GDPR

Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, IČ: 49777513 jako správce zpracovává Vámi uvedené osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení) na základě Vaší registrace na koncert Rudyho Linky, aby bylo možné zajistit Vaši účast na koncertě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků koncertu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku od okamžiku Vaší registrace na akci v souladu s platnou legislativou. ZČU je oprávněna použít Vaše osobní údaje pouze v souladu s výše uvedenými účely nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. ZČU je dále oprávněna poskytnout Vaše osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se ZČU na dosažení výše zmíněných účelů. S takovými subjekty se  ZČU zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů.

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s GDPR. Více informací o zpracování osobních údajů na ZČU můžete nalézt na webu.

Poskytnutí údajů na základě souhlasu je dobrovolné. Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů právo na informace, na přístup k osobním údajům, na opravu či doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování, právo odvolat souhlas se zpracováním.

Uvedená práva lze uplatnit doručením žádosti na adresu Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň. V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů na ZČU se lze obrátit také na pověřence pro ochranu osobních údajů ZČU, e-mail: gdpr@service.zcu.cz, tel.: 377 631 014.

V případě neúspěšnosti podnětu či stížnosti, pokud jde o zpracovávání Vašich osobních údajů, podaných na ZČU se lze obrátit na dozorový orgán, což je Úřad na ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.