vyz

Odbor
výzkumu, vývoje
a transferu znalostí

Základní informace

Odbor výzkumu, vývoje a transferu znalostí se skládá ze dvou oddělení (Oddělení výzkumu a vývoje a Oddělení transferu znalostí a smluvního výzkumu) a je řízen prorektorem pro tvůrčí činnost a doktorské studium.  Kromě výkonu agendy prorektora pro tvůrčí činnost a doktorské studium, zabezpečuje následující činnosti:

  • odpovídá za přípravu žádosti a rozdělení dotace na specifický vysokoškolský výzkum a dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro potřeby tvorby rozpočtu ZČU,
  • administruje Grantový systém ZČU, včetně Motivačního systému ZČU,
  • zajišťuje habilitační řízení a řízení ke jmenováním profesorem z pozice ZČU,
  • zabezpečuje agendu Vědecké rady ZČU,
  • organizačně zajišťuje hodnocení kvality tvůrčí činnosti,
  • zpracovává statistické výkaznictví v oblasti výzkumu a vývoje
  • zajišťuje agendu duševního vlastnictví, transferu znalostí a smluvního výzkumu.

Na ZČU je vydáváno několik odborných časopisů. Odborné časopisy vydávané na Západočeské univerzitě nabízí Digitální knihovna.

Výsledky ve VaVaI jsou analyzovány jak na národní úrovni, tak i uvnitř ZČU, včetně porovnání se zahraničím. Výsledky VaVaI najdete na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.