Informace pro studenty a zaměstnance

TALENT 2024

Systém podpory doktorských studijních programů ZČU s názvem TALENT 2024, vyhlášený prorektorem pro tvůrčí činnost a doktorské studium, je v souladu s plánem realizace Strategického záměru ZČU na rok 2024 a prioritou P2 - Tvůrčí činnost-24. Žádosti o podporu mohou podávat doktorandky a doktorandi v prezenční formě studia.

Termín podání žádostí je do 31. ledna 2024. Žádost o podporu je možné podat i na akce v daném kalendářním roce již uskutečněné (tj. od 1. 1. 2024). Studenti mohou této podpory využívat při odborných stážích, příp. účasti na renomovaných konferencích. Mezní termín ukončení podporované aktivity z TALENT 2024 je 30. 11. 2024.

Bližší informace naleznete ve vlastním vyhlášení TALENTu 2024 v dokumentech níže, stejně tak níže naleznete i potřebné formuláře.

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: vyzkum@rek.zcu.cz, do předmětu uveďte TALENT 2024.

TALENT 2023

Systém podpory doktorských studijních programů ZČU s názvem TALENT 2023, vyhlášený prorektorem pro výzkum a vývoj, je v souladu s plánem realizace Strategického záměru ZČU na rok 2023 a prioritou P2 - Tvůrčí činnost-23. Žádosti o podporu mohou podávat jak studující doktorského studia v prezenční formě studia, tak předsedové oborových rad jednotlivých doktorských studijních programů.

Termín podání žádostí je do 31. března 2023. Žádost o podporu je možné podat i na akce v daném kalendářním roce již uskutečněné (tj. od 1. 1. 2023), ale ukončené do 30. 11. 2023. U studentů podporujeme krátkodobé stáže a účast na renomovaných konferencích či stáže, u oborových rad příjezdové mobility zahraničních expertů.

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: vyzkum@rek.zcu.cz, do předmětu uveďte TALENT 2023.

Vyhlášení a formuláře naleznete níže.

__________

Vyhodnocení žádostí TALENT 2023 - v oblasti 1 podáno 64 žádostí za 2,7 mil. Kč, celkem podpořeno 46 žádostí za 1,77 mil. Kč (18 žádostí nepodpořeno zcela a 14 žádostí bylo kráceno), v oblasti 2 bylo podáno 16 žádostí za 0,5 mil. Kč na příjezd 17 odborníků, všechny žádosti byly podpořeny. 

Vyhodnocení žádostí TALENT 2022 - v oblasti 1 podpořeno 35 studentů částkou 1,2 mil. Kč, v oblasti 2 podpořen příjezd 12 zahraničních odborníků částkou 302 tis. Kč.

Motivační systému ZČU - část RIV

Funguje bez žádosti tvůrce.
Motivační systém, část RIV, podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Prestižním výsledkem se rozumí: vědecký článek uveřejněný v časopise, jehož ISSN či e-ISSN je evidováno v databázi Journal Citation Report (JCR) v citačních indexech SCIE a SSCI, jehož vydavatelem není MDPI a časopis má určitelné oborové AIS. Dle tohoto AIS je dle posledního zveřejněného stavu databáze JCR možné určit oborové pořadí časopisu. Jsou oceňovány takové vědecké články, u kterých časopisy, ve kterých jsou uveřejněny, spadají do 1. decilu, 1. kvartilu či 2. kvartilu daného oboru dle časopisu. Podpora komponenty RIV je popsána v části V Směrnice rektora č. 03R/2015 CZ, (Directive 3R/2015_ENG).

Bližší informace k MS ZČU - část RIV jsou dostupné v dokumentech níže, pro studenty a zaměstnance ZČU zde.

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: vyzkum@rek.zcu.cz, do předmětu uveďte MS RIV 2024.

 

Motivační systému ZČU - část SMLUVNÍ VÝZKUM

Funguje bez žádosti tvůrce.
Motivační systém, část Smluvní výzkum, podporuje realizaci zakázek smluvního výzkumu.  Bližší infomrace jsou dostupné zde.

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: transfer@rek.zcu.cz, do předmětu uveďte MS SMV.