Etická komise pro výzkum

Etická komise pro výzkum Západočeské univerzity v Plzni je nezávislým multidisciplinárním orgánem a je nedílnou součástí systému pro zajištění kvality a dodržování etických standardů při výzkumu na Západočeské univerzitě v Plzni.

Komise se zabývá etickými aspekty výzkumu prováděného na ZČU zahrnujícího zejména lidské subjekty (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu).

Komise jedná na podnět navrhovatele (zpravidla hlavního řešitele výzkumného projektu vyžadujícího posouzení), který je zaměstnancem nebo studentem ZČU, nebo z vlastní iniciativy.