PENZIJNÍ SPOŘENÍ, PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Od ledna 2023 mohou zaměstnanci v souladu s platnou kolektivní smlouvou požádat o příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění.

Poskytování příspěvku upravuje rozhodnutí rektora č. 29R/2022 a výše příspěvku pro 1 zaměstnance je stanovena na 500,- Kč měsíčně.

Zaměstnanci mohou podávat žádosti o příspěvek již nyní, a tedy od ledna 2023. Žádost je k dispozici na tiskopisy.zcu.cz v sekci OHR/Různé.

Shrnutí informací a postupů uvedených v rozhodnutí rektora č. 29R/2022:

Kdo má nárok na příspěvek?

 • Zaměstnanec v pracovním poměru (nikoli DPP, DPČ) nepřetržitě minimálně 1 rok
  • a zároveň
 • jeho průměrná týdenní pracovní doba činí v součtu všech pracovních poměrů na ZČU minimálně ¾ stanovené týdenní pracovní doby
  • a zároveň
 • má sjednáno doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a jeho vlastní vklad (příspěvek účastníka) na doplňkové penzijní spoření/penzijní připojištění činí alespoň 300,- Kč měsíčně.

Jak postupovat?

 1. Už mám sjednáno (penzijní spoření nebo penzijní připojištění):
 • Je nutné uzavřít u své penzijní společnosti dodatek ke smlouvě, který zohlední příspěvky zaměstnavatele (ZČU).
 1. Zatím nemám sjednáno nic:
 • Je nutné nejprve si sjednat doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a rovnou nahlásit příslušnému fondu (společnosti), že bude přispívat i zaměstnavatel (ZČU).

Jak se o příspěvek požádá?

 • Zaměstnanec/zaměstnankyně vyplní a doručí na OHR – Oddělení mzdové účtárny (OMÚ) žádost na formuláři včetně potřebných příloh.

Jak se žádost zasílá/doručuje na OHR?

Žádost včetně příloh (vše prosíme čitelné) je možné na OHR doručit:

 • v listinné podobě (stačí prosté kopie) na sekretariát OHR (UR206) nebo své mzdové účetní
 • e-mailem: benefity@rek.zcu.cz (scan)
 • e-spisem: příslušné mzdové účetní (scan)

Kdy a jak bude příspěvek vyplácen?

 • Pokud bude kompletní žádost doručena do 20. dne v měsíci, pak se v IS Magion testuje nárok zaměstnance za příslušný měsíc. Pokud jsou za daný kalendářní měsíc podmínky splněny, pak je příspěvek vyplacen již v měsíci následujícím (jinak nejpozději v dalším kalendářním měsíci).
  • Příklad: kompletní žádost doručená v období 1. – 20. února znamená odeslání prvního příspěvku za měsíc únor, a to do 20. března
 • Příspěvek bude vyplácen bankovním převodem přímo na účet penzijní společnosti

Co je nutné pravidelně dokládat a co je nutné ohlídat?

 • Každý rok je nutné doložit výši vkladu účastníka, kterou prokazuje zaměstnanec výpisem z účtu penzijního spoření/připojištění nebo potvrzením o platbách příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření za příslušný kalendářní rok ihned po jeho obdržení, nejpozději do 31. 5. následujícího roku. (První potvrzení doloží zaměstnanec v roce 2024 za platby provedené v roce 2023)
 • Zaměstnanec je povinen bezodkladně oznámit zaměstnavateli změnu veškerých informací zásadních pro vyplácení příspěvku, zejména, že přestal splňovat podmínky pro vyplácení, změnil penzijní společnost, apod.

 

 

Nejčastější dotazy

Mám nárok na příspěvek i zpětně, pokud žádost podám např. až v červnu?

Ne, nárok vzniká až po podání kompletní žádosti zaměstnance (včetně potřebných příloh) za současného splnění stanovených podmínek.

Co když se mi změní úvazek v průběhu roku?

Nárok na příspěvek je testován přímo v IS Magion za každý kalendářní měsíc. Příspěvek za daný kalendářní měsíc je vyplacen pouze v případě, že jsou v daném kalendářním měsíci splněny všechny podmínky.

Jak ověřím, zda mi byl/nebyl za příslušný měsíc příspěvek vyplacen?

Zaměstnancům, kteří podali žádost o příspěvek se vyplacená částka zobrazí na výplatním lístku. V případě, že za daný měsíc nebude mít zaměstnanec na příspěvek nárok, položka na výplatním lístku se zobrazí s hodnotou „0“.

Počítá se do odpracované doby pro nárok na příspěvek i mateřská / rodičovská dovolená?

Ano. Čerpání MD / RD do tří let věku dítěte není v tomto případě považováno za přerušení pracovního poměru.

Když nyní nesplňuji podmínky pro poskytnutí příspěvku (např. mám nižší úvazek, anebo nepracuji na ZČU ještě min.1 rok), mohu podat žádost už nyní?

Podání žádosti není časově omezeno a žádost je možné podat kdykoli. Pokud žádost podá zaměstnanec, který nesplňuje některou ze stanovených podmínek, příspěvek vyplacen nebude (IS Magion každý měsíc testuje stanovené podmínky). 

Na formuláři (na žádosti) zaměstnanec prohlašuje splnění podmínek - délky prac. poměru, výše úvazku, sjednané penzijní spoření/připojištění. Doporučujeme tedy žádost podat až když zaměstnanec podmínky pro získání příspěvku splňuje.

Mám více penzijních spoření / připojištění. Dostanu příspěvek vícekrát? Mohu dostat příspěvek po menších částkách na více účtů?

Ne. Zaměstnavatel poskytuje příspěvek každému zaměstnanci pouze 1x měsíčně a pouze jako jednu platbu za zaměstnance do jedné penzijní společnosti.

Mohu si vybrat penzijní společnost libovolně?

Ano, výběr penzijní společnosti je plně na zaměstnanci.

Už v lednu jsem obdržel Potvrzení o platbách příspěvků účastníka penzijního připojištění, jako doklad pro daňové přiznání. Mohu ho použít i jako doklad o výši příspěvků účastníka, který vyžaduje naše vnitřní legislativa?

Ano, tento doklad je možné použít, pokud obsahuje potřebné náležitosti - z dokladu musí být zřejmé, že po dobu, kdy Vám chodí příspěvek zaměstnavatele si sami spoříte min. 300,- Kč/měsíčně. Stačí zaslat na benefity@rek.zcu.cz.

POZOR: Pokud však tento doklad chcete uplatnit i v daňovém přiznání, které za Vás podává zaměstnavatel (ZČU), pak prosím samostatně kontaktujte svoji mzdovou účetní. Zaslání tohoto dokladu na výše uvedenou adresu neznamená automatické uplatnění v daňovém přiznání. Děkujeme za pochopení.

 Penzijko mám až od poloviny roku a ZČU mi tedy přispívá až od června 2023, co mám doložit?

V případě, že příspěvek zaměstnavatele pobíráte jen část roku, i tak je nutné doložit výpis z účtu nebo potvrzení o výši příspěvků za rok 2023. Z dokladů musí být zřejmé, že po dobu, kdy dostáváte příspěvek zaměstnavatele si samostatně spoříte min. 300,- Kč /měsíčně.

Tipy pro zaměstnance

 • ZČU provede platbu penzijní společnosti, kterou si volí zaměstnanec. Seznam společností, které poskytují příslušné služby:

 

 

 • Kontaktní e-mail OHR (dotazy k nároku, informace k žádosti, apod.): benefity@rek.zcu.cz