Mobility Západočeské univerzity v Plzni

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016927

Cílem projektu je posílení rozvoje internacionalizace lidských zdrojů na ZČU a navázání či prohloubení mezinárodní spolupráce. Realizovány budou výjezdové i příjezdové mobility vědecko-výzkumných pracovníků (na juniorských a seniorských pozicích) a také stáže technických a administrativních pracovníků.

Projekt posílí výzkumné a vývojové kapacity ZČU a obohatí její výzkumné prostředí o nová vědecká témata a přístupy. Sdílení zkušeností z práce výzkumných týmů na zahraničních institucích povede ke zkvalitnění institucionálního fungování ZČU zejména v oblasti výzkumu. Projekt rovněž přinese důležitou motivaci pro studující doktorského studia, kterou je zájem a nasazení zahraničních postdoktorandů. Výjezdové mobility přispějí k vědeckému rozvoji pracovníků ZČU při úzkém kontaktu a dlouhodobější spolupráci s pracovníky předních zahraničních institucí, a povedou i ke zvýšení úspěšnosti předkladatelů projektů ze ZČU v evropských grantových schématech.

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací.

 

logo-msmt-eu