Zvyšování kvality interních grantových schémat na ZČU

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0./0.0/19_073/0016931

Hlavním cílem projektu je nastavení nového interního grantového schématu podpory studentů v doktorských studijních programech na ZČU. Nastavením se rozumí zavedení anglického jazyka jako hlavního jazyka IGS, kdy dojde k vytvoření nových vzdělávacích modulů a aktualizaci softwarové podpory pro podávání, hodnocení a vyhodnocení žádostí, řešení, kontroly a vyhodnocení projektů. Nové IGS bude v rámci projektu pilotně ověřeno. 

Mezi dílčí cíle projektu patří:

  1. Nastavení nových pravidel interní grantové soutěže - promítnutí do legislativy ZČU (směrnice, vyhlášení/pravidla)
  2. Zajištění softwarové podpory podávání, hodnocení a vyhodnocení žádostí, řešení, kontroly a vyhodnocení projektů
  3. Vzdělávání žadatelů v oblastech přípravy, realizace a vyhodnocení projektů
  4. Vzdělávání mentorů/školitelů
  5. Vytvoření metodik pro všechny účastníky nového interního grantového schématu
  6. Zavedení anglického jazyka jako hlavního jazyka interní grantové soutěže
  7. Vzdělávání členů odborného a administrativního týmu a dalších osob zapojených do nového interního grantového schématu
  8. Vyhodnocení prvních projektů a promítnutí do legislativy a dalších dokumentů interního grantového schématu

Projekt je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_19_073 Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ.

logo-msmt-eu